Branch Coverage

gv.c
Criterion Covered Total %
branch 1422 1978 71.9


line true false branch
50 4553249 0 if (
52 1 4553248 || (
58 1 0 if (type == SVt_PVIO) {
64 1 0 "dirhandle" : "filehandle";
65 0 0 } else if (type == SVt_PVHV) {
68 0 0 what = type == SVt_PVAV ? "array" : "scalar";
74 262056 4291192 if (type == SVt_PVHV) {
76 668320 3622872 } else if (type == SVt_PVAV) {
78 2525742 1097130 } else if (type == SVt_PVIO) {
84 4463953 89295 if (!*where)
86 668320 3884928 if (type == SVt_PVAV && GvNAMELEN(gv) == 3
269489 398831 if (type == SVt_PVAV && GvNAMELEN(gv) == 3
87 235453 34036 && strnEQ(GvNAME(gv), "ISA", 3))
112 6714672 0 if (!PL_defstash)
115 17 6714655 if (tmplen <= sizeof smallbuf)
124 2339509 4375163 if (!isGV(gv)) {
132 3814876 2899796 if ((PERLDB_LINE || PERLDB_SAVESRC) && !GvAV(gv))
14702 3800174 if ((PERLDB_LINE || PERLDB_SAVESRC) && !GvAV(gv))
3670 11032 if ((PERLDB_LINE || PERLDB_SAVESRC) && !GvAV(gv))
133 0 3670 hv_magic(GvHVn(gv_AVadd(gv)), NULL, PERL_MAGIC_dbfile);
134 17 6714655 if (tmpbuf != smallbuf)
155 0 0 if (SvTYPE(gv) == SVt_PVGV)
156 0 0 return cv_const_sv(GvCVu(gv));
157 0 0 return SvROK(gv) && SvTYPE(SvRV(gv)) != SVt_PVAV ? SvRV(gv) : NULL;
0 0 return SvROK(gv) && SvTYPE(SvRV(gv)) != SVt_PVAV ? SvRV(gv) : NULL;
182 19560527 0 if (PL_curcop) {
191 19411493 149034 if (filegv) {
221 15879942 1898688 if (oldgv == gv)
224 2724991 13154951 if (oldgv) {
225 1527872 1197119 if (CvCVGV_RC(cv)) {
233 0 13154951 else if ((hek = CvNAME_HEK(cv))) unshare_hek(hek);
238 13154952 2724989 if (!gv)
241 13154952 0 if (isGV_with_GP(gv) && GvGP(gv) && (GvCV(gv) == cv || GvFORM(gv) == cv))
13154952 0 if (isGV_with_GP(gv) && GvGP(gv) && (GvCV(gv) == cv || GvFORM(gv) == cv))
13154952 0 if (isGV_with_GP(gv) && GvGP(gv) && (GvCV(gv) == cv || GvFORM(gv) == cv))
1912565 11242387 if (isGV_with_GP(gv) && GvGP(gv) && (GvCV(gv) == cv || GvFORM(gv) == cv))
137 1912428 if (isGV_with_GP(gv) && GvGP(gv) && (GvCV(gv) == cv || GvFORM(gv) == cv))
256 11228896 56739 if (oldst == st)
258 1014 11227882 if (oldst)
261 11228896 0 if (st)
314 1236880 0 namepv = SvPV(namesv, namelen);
315 8 1236872 if (SvUTF8(namesv))
333 140175 2550673 char * const proto = (doproto && SvPOK(gv))
335 2690848 15683326 : NULL;
53293 86882 : NULL;
336 140175 18233999 const STRLEN protolen = proto ? SvCUR(gv) : 0;
337 140175 18233999 const U32 proto_utf8 = proto ? SvUTF8(gv) : 0;
338 2690848 15683326 SV *const has_constant = doproto && SvROK(gv) ? SvRV(gv) : NULL;
2428931 261917 SV *const has_constant = doproto && SvROK(gv) ? SvRV(gv) : NULL;
339 2428931 15945243 const U32 exported_constant = has_constant ? SvPCS_IMPORTED(gv) : 0;
1878456 550475 const U32 exported_constant = has_constant ? SvPCS_IMPORTED(gv) : 0;
344 2428931 15945243 if (has_constant) {
346 10 2428921 switch (SvTYPE(has_constant)) {
360 18374164 0 if (old_type < SVt_PVGV) {
361 140176 18233988 if (old_type >= SVt_PV)
365 140175 18233989 if (SvLEN(gv)) {
366 140175 0 if (proto) {
378 18270295 103869 if (stash)
381 7456007 10918157 if (flags & GV_ADDMULTI || doproto) /* doproto means it */
1902894 5553113 if (flags & GV_ADDMULTI || doproto) /* doproto means it */
383 2690838 15683326 if (doproto) {
385 2428921 261917 if (has_constant) {
389 2 2428919 if (!GvCV(gv))
395 550475 1878446 if (exported_constant)
401 140175 2550663 if (proto) {
404 2 140173 if ( proto_utf8 ) SvUTF8_on(MUTABLE_SV(cv));
416 261499 0 (void)GvIOn(gv);
261499 0 (void)GvIOn(gv);
261499 0 (void)GvIOn(gv);
81327 180172 (void)GvIOn(gv);
419 310269 5673563 (void)GvAVn(gv);
422 175497 1628512 (void)GvHVn(gv);
431 907684 8769538 if(GvSVn(gv)) {
458 6429 320 if (!code) return NULL; /* Not a keyword */
497 1 407 if (!gv) {
502 364 44 if (ampable) {
532 1 407 if (stash)
534 364 44 if (ampable) {
541 358 6 if ((cv = newATTRSUB_flags(
363 1 if ((cv = newATTRSUB_flags(
553 357 6 if (opnum != OP_VEC && opnum != OP_SUBSTR && opnum != OP_POS
554 355 2 && opnum != OP_UNDEF)
562 407 1 if (cv) {
563 401 6 SV *opnumsv = opnum ? newSVuv((UV)opnum) : (SV *)NULL;
564 6 401 cv_set_call_checker(
592 9 0 namepv = SvPV(namesv, namelen);
593 2 7 if (SvUTF8(namesv))
663 5824566 66542074 if (!stash) {
665 5824528 38 if(!(stash = gv_stashpvs("UNIVERSAL", 0)))
671 72366602 0 hvname = HvNAME_get(stash);
72366602 0 hvname = HvNAME_get(stash);
60 72366542 hvname = HvNAME_get(stash);
58 2 hvname = HvNAME_get(stash);
72366542 0 hvname = HvNAME_get(stash);
58 72366542 hvname = HvNAME_get(stash);
672 2 72366600 if (!hvname)
681 72364810 1790 topgen_cmp = HvMROMETA(stash)->cache_gen + PL_sub_generation;
683 78434 72288166 if (flags & GV_SUPER) {
684 2092 76342 if (!HvAUX(stash)->xhv_mro_meta->super)
691 7161854 65204746 gvp = (GV**)hv_fetch(cachestash, name, is_utf8 ? -(I32)len : (I32)len,
486 72366114 gvp = (GV**)hv_fetch(cachestash, name, is_utf8 ? -(I32)len : (I32)len,
693 66518007 5848593 if(gvp) {
697 723926 65794083 if (SvTYPE(topgv) != SVt_PVGV)
699 55073170 11444839 if ((cand_cv = GvCV(topgv))) {
701 7715003 47358167 if (!GvCVGEN(topgv) || GvCVGEN(topgv) == topgen_cmp) {
2570715 5144288 if (!GvCVGEN(topgv) || GvCVGEN(topgv) == topgen_cmp) {
712 4211710 7233129 else if (GvCVGEN(topgv) == topgen_cmp) {
716 4209023 2687 else if (stash == cachestash
717 4209023 0 && len > 1 /* shortest is uc */ && HvNAMELEN_get(stash) == 4
4209023 0 && len > 1 /* shortest is uc */ && HvNAMELEN_get(stash) == 4
52 4208971 && len > 1 /* shortest is uc */ && HvNAMELEN_get(stash) == 4
4209023 0 && len > 1 /* shortest is uc */ && HvNAMELEN_get(stash) == 4
52 4208971 && len > 1 /* shortest is uc */ && HvNAMELEN_get(stash) == 4
8868 4200155 && len > 1 /* shortest is uc */ && HvNAMELEN_get(stash) == 4
718 2 8866 && strnEQ(hvname, "CORE", 4)
719 2 0 && S_maybe_add_coresub(aTHX_ NULL,topgv,name,len))
726 27457998 10614593 while (items--) {
731 22 27457976 if (!cstash) {
732 22 0 Perl_ck_warner(aTHX_ packWARN(WARN_SYNTAX),
0 22 Perl_ck_warner(aTHX_ packWARN(WARN_SYNTAX),
735 22 0 HEKfARG(HvNAME_HEK(stash)));
741 115 27457861 gvp = (GV**)hv_fetch(cstash, name, is_utf8 ? -(I32)len : (I32)len, 0);
742 14374657 13083319 if (!gvp) {
743 14374648 9 if (len > 1 && HvNAMELEN_get(cstash) == 4) {
14374648 0 if (len > 1 && HvNAMELEN_get(cstash) == 4) {
14374648 0 if (len > 1 && HvNAMELEN_get(cstash) == 4) {
154 14374494 if (len > 1 && HvNAMELEN_get(cstash) == 4) {
14374648 0 if (len > 1 && HvNAMELEN_get(cstash) == 4) {
154 14374494 if (len > 1 && HvNAMELEN_get(cstash) == 4) {
6322 14368326 if (len > 1 && HvNAMELEN_get(cstash) == 4) {
744 6322 0 const char *hvname = HvNAME(cstash); assert(hvname);
6322 0 const char *hvname = HvNAME(cstash); assert(hvname);
1 6321 const char *hvname = HvNAME(cstash); assert(hvname);
1 0 const char *hvname = HvNAME(cstash); assert(hvname);
6321 0 const char *hvname = HvNAME(cstash); assert(hvname);
1 6321 const char *hvname = HvNAME(cstash); assert(hvname);
745 6284 38 if (strnEQ(hvname, "CORE", 4)
746 6283 1 && (candidate =
756 0 13083320 if (SvTYPE(candidate) != SVt_PVGV)
758 13083320 0 if (SvTYPE(candidate) == SVt_PVGV && (cand_cv = GvCV(candidate)) && !GvCVGEN(candidate)) {
3916990 9166330 if (SvTYPE(candidate) == SVt_PVGV && (cand_cv = GvCV(candidate)) && !GvCVGEN(candidate)) {
2016423 1900567 if (SvTYPE(candidate) == SVt_PVGV && (cand_cv = GvCV(candidate)) && !GvCVGEN(candidate)) {
764 2007444 8979 if (topgv && (GvREFCNT(topgv) == 1) && (CvROOT(cand_cv) || CvXSUB(cand_cv))) {
2007203 241 if (topgv && (GvREFCNT(topgv) == 1) && (CvROOT(cand_cv) || CvXSUB(cand_cv))) {
144 2007059 if (topgv && (GvREFCNT(topgv) == 1) && (CvROOT(cand_cv) || CvXSUB(cand_cv))) {
0 144 if (topgv && (GvREFCNT(topgv) == 1) && (CvROOT(cand_cv) || CvXSUB(cand_cv))) {
776 5824143 4790450 if(level == 0 || level == -1) {
778 1022694 4801449 if(candidate) {
780 1022694 0 if (topgv && (GvREFCNT(topgv) == 1) && (CvROOT(cand_cv) || CvXSUB(cand_cv))) {
1022693 1 if (topgv && (GvREFCNT(topgv) == 1) && (CvROOT(cand_cv) || CvXSUB(cand_cv))) {
0 1022693 if (topgv && (GvREFCNT(topgv) == 1) && (CvROOT(cand_cv) || CvXSUB(cand_cv))) {
0 0 if (topgv && (GvREFCNT(topgv) == 1) && (CvROOT(cand_cv) || CvXSUB(cand_cv))) {
791 3752285 5839614 if (topgv && GvREFCNT(topgv) == 1) {
3747738 4547 if (topgv && GvREFCNT(topgv) == 1) {
819 14 0 namepv = SvPV(namesv, namelen);
820 3 11 if (SvUTF8(namesv))
863 1988290 102032 if (!gv) {
867 1988290 0 if (!stash)
869 0 1988290 if (len == S_autolen && memEQ(name, S_autoload, S_autolen))
0 0 if (len == S_autolen && memEQ(name, S_autoload, S_autolen))
871 166 1988124 if (!(gv = gv_fetchmeth_pvn(stash, S_autoload, S_autolen, FALSE, flags)))
874 1 165 if (!(CvROOT(cv) || CvXSUB(cv)))
0 1 if (!(CvROOT(cv) || CvXSUB(cv)))
877 8 157 if (level < 0) /* Cannot do without a stub */
879 8 157 gvp = (GV**)hv_fetch(stash, name,
3 162 gvp = (GV**)hv_fetch(stash, name,
881 165 0 if (!gvp)
921 25015 19005 return gv_fetchmethod_flags(stash, name, autoload ? GV_AUTOLOAD : 0);
930 61062604 1 namepv = SvPV(namesv, namelen);
931 381 61062224 if (SvUTF8(namesv))
961 406 61106234 if (SvTYPE(stash) < SVt_PVHV)
969 376282788 61106648 for (nend = name; *nend || nend != (origname + len); nend++) {
8 61106640 for (nend = name; *nend || nend != (origname + len); nend++) {
970 0 376282796 if (*nend == '\'') {
974 84284 376198512 else if (*nend == ':' && *(nend + 1) == ':') {
84284 0 else if (*nend == ':' && *(nend + 1) == ':') {
979 84113 61022527 if (nsplit) {
980 78498 5615 if ((nsplit - origname) == 5 && memEQ(origname, "SUPER", 5)) {
78432 66 if ((nsplit - origname) == 5 && memEQ(origname, "SUPER", 5)) {
987 5522 159 else if ((nsplit - origname) >= 7 &&
2 5520 else if ((nsplit - origname) >= 7 &&
991 2 0 if (stash) flags |= GV_SUPER;
1001 6996428 54110210 if (!gv) {
1002 5742148 1254280 if (strEQ(name,"import") || strEQ(name,"unimport"))
5742148 0 if (strEQ(name,"import") || strEQ(name,"unimport"))
1004 14418 5727730 else if (autoload)
1008 179 6996249 if (!gv && do_croak) {
1011 166 13 if (stash) {
1015 166 0 const char *stash_name = HvNAME_get(stash);
166 0 const char *stash_name = HvNAME_get(stash);
0 166 const char *stash_name = HvNAME_get(stash);
0 0 const char *stash_name = HvNAME_get(stash);
166 0 const char *stash_name = HvNAME_get(stash);
0 166 const char *stash_name = HvNAME_get(stash);
1016 166 0 if (stash_name && memEQs(stash_name, HvNAMELEN_get(stash), "IO::File")
166 0 if (stash_name && memEQs(stash_name, HvNAMELEN_get(stash), "IO::File")
166 0 if (stash_name && memEQs(stash_name, HvNAMELEN_get(stash), "IO::File")
0 166 if (stash_name && memEQs(stash_name, HvNAMELEN_get(stash), "IO::File")
166 0 if (stash_name && memEQs(stash_name, HvNAMELEN_get(stash), "IO::File")
0 166 if (stash_name && memEQs(stash_name, HvNAMELEN_get(stash), "IO::File")
18 148 if (stash_name && memEQs(stash_name, HvNAMELEN_get(stash), "IO::File")
6 12 if (stash_name && memEQs(stash_name, HvNAMELEN_get(stash), "IO::File")
1017 6 0 && !Perl_hv_common(aTHX_ GvHVn(PL_incgv), NULL,
6 0 && !Perl_hv_common(aTHX_ GvHVn(PL_incgv), NULL,
1023 0 6 if (gv)
1026 160 0 Perl_croak(aTHX_
0 160 Perl_croak(aTHX_
1030 160 0 HEKfARG(HvNAME_HEK(stash)));
1035 4 9 if (nsplit) {
1051 22062814 32047396 else if (autoload) {
1053 337 22062477 if (!CvROOT(cv) && !CvXSUB(cv)) {
337 0 if (!CvROOT(cv) && !CvXSUB(cv)) {
1057 337 0 if (CvANON(cv))
1061 0 337 if (GvCV(stubgv) != cv) /* orphaned import */
1064 337 0 autogv = gv_autoload_pvn(GvSTASH(stubgv),
1068 336 1 if (autogv)
1082 5 0 namepv = SvPV(namesv, namelen);
1083 1 4 if (SvUTF8(namesv))
1109 4657 15216 if (len == S_autolen && memEQ(name, S_autoload, S_autolen))
4657 0 if (len == S_autolen && memEQ(name, S_autoload, S_autolen))
1111 19869 4 if (stash) {
1112 11 19858 if (SvTYPE(stash) < SVt_PVHV) {
1114 11 0 const char * const packname_ptr = SvPV_const(MUTABLE_SV(stash), packname_len);
1120 19858 0 packname = sv_2mortal(newSVhek(HvNAME_HEK(stash)));
19858 0 packname = sv_2mortal(newSVhek(HvNAME_HEK(stash)));
0 19858 packname = sv_2mortal(newSVhek(HvNAME_HEK(stash)));
1121 4 19865 if (flags & GV_SUPER) sv_catpvs(packname, "::SUPER");
1123 19414 459 if (!(gv = gv_fetchmeth_pvn(stash, S_autoload, S_autolen, FALSE, is_utf8)))
1127 1 19413 if (!(CvROOT(cv) || CvXSUB(cv)))
0 1 if (!(CvROOT(cv) || CvXSUB(cv)))
1133 5085 14328 if (
1135 5085 0 && (GvCVGEN(gv) || GvSTASH(gv) != stash)
2 5083 && (GvCVGEN(gv) || GvSTASH(gv) != stash)
1143 1177 18236 if (CvISXSUB(cv)) {
1167 7 1170 if (SvPOK(cv)) { /* Ouch! */
1170 7 0 const char *proto = CvPROTO(cv);
7 0 const char *proto = CvPROTO(cv);
3 4 const char *proto = CvPROTO(cv);
1172 1 6 if (SvUTF8(cv))
1173 1 0 sv_utf8_upgrade_flags_grow(tmpsv, 0, CvPROTOLEN(cv) + 2);
1 0 sv_utf8_upgrade_flags_grow(tmpsv, 0, CvPROTOLEN(cv) + 2);
1 0 sv_utf8_upgrade_flags_grow(tmpsv, 0, CvPROTOLEN(cv) + 2);
1176 1 6 sv_catpvn_flags(
7 0 sv_catpvn_flags(
7 0 sv_catpvn_flags(
3 4 sv_catpvn_flags(
1189 1 1169 if (is_utf8)
1206 0 19413 if (!isGV(vargv)) {
1213 19019 394 varsv = GvSVn(vargv);
1214 0 19413 SvTAINTED_off(varsv); /* previous $AUTOLOAD taint is obsolete */
1220 19405 8 sv_catpvn_flags(
1224 8 19405 if (is_utf8)
1250 9219 2758 if (!stash || !(gv_fetchmethod_autoload(stash, methpv, FALSE))) {
1 9218 if (!stash || !(gv_fetchmethod_autoload(stash, methpv, FALSE))) {
1255 2641 118 const char type = varname == '[' ? '$' : '%';
1259 2188 571 if ( flags & 1 )
1261 9 2750 PUSHSTACKi(PERLSI_MAGIC);
1263 0 2708 POPSTACK;
1265 2 2706 if (!stash)
1268 0 2706 else if (!gv_fetchmethod(stash, methpv))
1328 127 294033342 if (tmplen <= sizeof smallbuf)
1336 127 294033342 if (tmpbuf != smallbuf)
1338 293872957 160512 if (!tmpgv)
1341 293872956 1 if (!(flags & ~GV_NOADD_MASK) && !stash) return NULL;
1343 293872944 12 if (!HvNAME_get(stash)) {
293872944 0 if (!HvNAME_get(stash)) {
578 293872366 if (!HvNAME_get(stash)) {
578 0 if (!HvNAME_get(stash)) {
293872366 0 if (!HvNAME_get(stash)) {
578 293872366 if (!HvNAME_get(stash)) {
0 293872944 if (!HvNAME_get(stash)) {
1349 6 6 if (HvAUX(GvSTASH(tmpgv))->xhv_name_count)
1367 43402098 333 const char * const ptr = SvPV_const(sv,len);
1385 58016060 14096 SvPV_flags_const(name, len, flags & GV_NO_SVGMAGIC ? 0 : SV_GMAGIC);
34 14062 SvPV_flags_const(name, len, flags & GV_NO_SVGMAGIC ? 0 : SV_GMAGIC);
1397 0 235446 av = GvAVn(gv);
1425 499407726 3608578 if (flags & GV_NOTQUAL) {
1431 481329453 18078273 if (full_len > 2 && *name == '*' && isIDFIRST_lazy_if(name + 1, is_utf8)) {
15286954 466042499 if (full_len > 2 && *name == '*' && isIDFIRST_lazy_if(name + 1, is_utf8)) {
15282490 4464 if (full_len > 2 && *name == '*' && isIDFIRST_lazy_if(name + 1, is_utf8)) {
4464 0 if (full_len > 2 && *name == '*' && isIDFIRST_lazy_if(name + 1, is_utf8)) {
0 0 if (full_len > 2 && *name == '*' && isIDFIRST_lazy_if(name + 1, is_utf8)) {
0 0 if (full_len > 2 && *name == '*' && isIDFIRST_lazy_if(name + 1, is_utf8)) {
0 0 if (full_len > 2 && *name == '*' && isIDFIRST_lazy_if(name + 1, is_utf8)) {
15286954 0 if (full_len > 2 && *name == '*' && isIDFIRST_lazy_if(name + 1, is_utf8)) {
1436 4188126355 200401767 for (name_cursor = name; name_cursor < name_end; name_cursor++) {
1437 3987738659 200387696 if (name_cursor < name_em1 &&
783634254 3204104405 if (name_cursor < name_em1 &&
1439 1936 783632318 && name_cursor[1] == ':')
1440 36 3204106305 || *name_cursor == '\''))
1442 440804300 342828054 if (!stash)
1444 783632354 0 if (!stash || !SvREFCNT(stash)) /* symbol table under destruction */
783632354 0 if (!stash || !SvREFCNT(stash)) /* symbol table under destruction */
1448 783562341 70013 if (name_cursor > nambeg) { /* Skip for initial :: or ' */
1450 783562306 35 if (*name_cursor == ':') {
1461 234478511 549083830 gvp = (GV**)hv_fetch(stash, key, is_utf8 ? -len : len, add);
32737 783529604 gvp = (GV**)hv_fetch(stash, key, is_utf8 ? -len : len, add);
1462 783384984 177357 gv = gvp ? *gvp : NULL;
1463 783384984 177357 if (gv && gv != (const GV *)&PL_sv_undef) {
783384984 0 if (gv && gv != (const GV *)&PL_sv_undef) {
1464 829659 782555325 if (SvTYPE(gv) != SVt_PVGV)
1469 35 783562306 if (key != name)
1471 783384984 177357 if (!gv || gv == (const GV *)&PL_sv_undef)
783384984 0 if (!gv || gv == (const GV *)&PL_sv_undef)
1474 829668 782555316 if (!(stash = GvHV(gv)))
1477 0 829668 if (!HvNAME_get(stash)) {
0 0 if (!HvNAME_get(stash)) {
0 0 if (!HvNAME_get(stash)) {
0 0 if (!HvNAME_get(stash)) {
0 0 if (!HvNAME_get(stash)) {
0 0 if (!HvNAME_get(stash)) {
0 0 if (!HvNAME_get(stash)) {
1478 88751 740917 if (GvSTASH(gv) == PL_defstash && len == 6
1479 12353 76398 && strnEQ(name, "CORE", 4))
1487 95 829573 if (HvAUX(GvSTASH(gv))->xhv_name_count)
1491 782555314 2 else if (!HvNAME_get(stash))
782555314 0 else if (!HvNAME_get(stash))
7237 782548077 else if (!HvNAME_get(stash))
7215 22 else if (!HvNAME_get(stash))
782548077 0 else if (!HvNAME_get(stash))
7215 782548077 else if (!HvNAME_get(stash))
0 782555292 else if (!HvNAME_get(stash))
1495 783454963 34 if (*name_cursor == ':')
1498 298828602 484626395 if (name == name_end)
1500 45318 298783284 ? gv : MUTABLE_GV(*hv_fetchs(PL_defstash, "main::", TRUE));
1507 58603426 141798341 if (!stash) {
1509 62197933 14071 if (len && isIDFIRST_lazy_if(name, is_utf8)) {
62173540 24393 if (len && isIDFIRST_lazy_if(name, is_utf8)) {
55768960 6404580 if (len && isIDFIRST_lazy_if(name, is_utf8)) {
22970 1423 if (len && isIDFIRST_lazy_if(name, is_utf8)) {
21994 976 if (len && isIDFIRST_lazy_if(name, is_utf8)) {
289 1134 if (len && isIDFIRST_lazy_if(name, is_utf8)) {
289 0 if (len && isIDFIRST_lazy_if(name, is_utf8)) {
2 287 if (len && isIDFIRST_lazy_if(name, is_utf8)) {
287 2 if (len && isIDFIRST_lazy_if(name, is_utf8)) {
1131 3 if (len && isIDFIRST_lazy_if(name, is_utf8)) {
1514 12020503 402258 if (*name == '_')
1518 300783 3690685 if ((name[0] == 'I' && name[1] == 'N' && name[2] == 'C')
212167 88616 if ((name[0] == 'I' && name[1] == 'N' && name[2] == 'C')
0 212167 if ((name[0] == 'I' && name[1] == 'N' && name[2] == 'C')
1519 968324 2810977 || (name[0] == 'E' && name[1] == 'N' && name[2] == 'V')
964410 3914 || (name[0] == 'E' && name[1] == 'N' && name[2] == 'V')
6654 957756 || (name[0] == 'E' && name[1] == 'N' && name[2] == 'V')
1520 232102 2589443 || (name[0] == 'S' && name[1] == 'I' && name[2] == 'G'))
228588 3514 || (name[0] == 'S' && name[1] == 'I' && name[2] == 'G'))
228588 0 || (name[0] == 'S' && name[1] == 'I' && name[2] == 'G'))
1524 85130 4698063 if (name[0] == 'A' && name[1] == 'R' && name[2] == 'G'
85127 3 if (name[0] == 'A' && name[1] == 'R' && name[2] == 'G'
85127 0 if (name[0] == 'A' && name[1] == 'R' && name[2] == 'G'
1525 84705 422 && name[3] == 'V')
1529 53199 7778658 if (name[0] == 'S' && name[1] == 'T' && name[2] == 'D'
53078 121 if (name[0] == 'S' && name[1] == 'T' && name[2] == 'D'
28976 24102 if (name[0] == 'S' && name[1] == 'T' && name[2] == 'D'
1530 28976 0 && name[3] == 'I' && name[4] == 'N')
28976 0 && name[3] == 'I' && name[4] == 'N')
1534 571759 4746837 if ((name[0] == 'S' && name[1] == 'T' && name[2] == 'D')
517434 54325 if ((name[0] == 'S' && name[1] == 'T' && name[2] == 'D')
513866 3568 if ((name[0] == 'S' && name[1] == 'T' && name[2] == 'D')
1535 89113 424753 &&((name[3] == 'O' && name[4] == 'U' && name[5] == 'T')
89113 0 &&((name[3] == 'O' && name[4] == 'U' && name[5] == 'T')
0 89113 &&((name[3] == 'O' && name[4] == 'U' && name[5] == 'T')
1536 424753 0 ||(name[3] == 'E' && name[4] == 'R' && name[5] == 'R')))
424753 0 ||(name[3] == 'E' && name[4] == 'R' && name[5] == 'R')))
424753 0 ||(name[3] == 'E' && name[4] == 'R' && name[5] == 'R')))
1540 19229 6476446 if (name[0] == 'A' && name[1] == 'R' && name[2] == 'G'
158 19071 if (name[0] == 'A' && name[1] == 'R' && name[2] == 'G'
158 0 if (name[0] == 'A' && name[1] == 'R' && name[2] == 'G'
1541 108 50 && name[3] == 'V' && name[4] == 'O' && name[5] == 'U'
108 0 && name[3] == 'V' && name[4] == 'O' && name[5] == 'U'
108 0 && name[3] == 'V' && name[4] == 'O' && name[5] == 'U'
1542 108 0 && name[6] == 'T')
1547 14046669 41745703 if (global)
1549 41070631 675072 else if (IN_PERL_COMPILETIME) {
1551 22343216 18727415 if (add && (PL_hints & HINT_STRICT_VARS) &&
1468309 20874907 if (add && (PL_hints & HINT_STRICT_VARS) &&
1553 1159406 308903 sv_type != SVt_PVGV &&
1554 1014167 145239 sv_type != SVt_PVFM &&
1555 135744 878423 sv_type != SVt_PVIO &&
1556 36701 99043 !(len == 1 && sv_type == SVt_PV &&
1559 102 915022 gvp = (GV**)hv_fetch(stash,name,is_utf8 ? -len : len,0);
1560 915084 40 if (!gvp ||
915084 0 if (!gvp ||
1561 915084 0 *gvp == (const GV *)&PL_sv_undef ||
1566 639462 275622 else if ((sv_type == SVt_PV && !GvIMPORTED_SV(*gvp)) ||
639384 78 else if ((sv_type == SVt_PV && !GvIMPORTED_SV(*gvp)) ||
86731 828275 else if ((sv_type == SVt_PV && !GvIMPORTED_SV(*gvp)) ||
1567 86730 1 (sv_type == SVt_PVAV && !GvIMPORTED_AV(*gvp)) ||
188891 726114 (sv_type == SVt_PVAV && !GvIMPORTED_AV(*gvp)) ||
1568 1 188890 (sv_type == SVt_PVHV && !GvIMPORTED_HV(*gvp)) )
1571 79 1 Perl_ck_warner_d(
1575 78 1 sv_type == SVt_PVHV ? '%' : '$',
1577 80 0 if (GvCVu(*gvp))
0 80 if (GvCVu(*gvp))
1596 122 204010223 if (!stash) {
1597 121 1 if (add && !PL_in_clean_all) {
121 0 if (add && !PL_in_clean_all) {
1598 4 117 SV * const err = Perl_mess(aTHX_
1603 1 3 : sv_type == SVt_PVHV ? "%"
1604 0 1 : ""), UTF8fARG(is_utf8, len, name));
1606 72 49 if (is_utf8)
1610 121 0 if(!gv) {
1620 204010344 0 if (!SvREFCNT(stash)) /* symbol table under destruction */
1623 143526256 60484088 gvp = (GV**)hv_fetch(stash,name,is_utf8 ? -len : len,add);
33509 203976835 gvp = (GV**)hv_fetch(stash,name,is_utf8 ? -len : len,add);
1624 187929180 16081164 if (!gvp || *gvp == (const GV *)&PL_sv_undef) {
0 187929180 if (!gvp || *gvp == (const GV *)&PL_sv_undef) {
1625 178865 15902299 if (addmg) gv = (GV *)newSV(0);
1632 173349947 14758098 if (SvTYPE(gv) == SVt_PVGV) {
1633 46646772 126703175 if (add) {
1640 8991739 37655033 if (len == 1 && stash == PL_defstash) {
8747574 244165 if (len == 1 && stash == PL_defstash) {
1641 239328 8508246 if (sv_type == SVt_PVHV || sv_type == SVt_PVGV) {
1642 8141 231187 if (*name == '!')
1644 3001 228186 else if (*name == '-' || *name == '+')
1646 3828455 4679791 } else if (sv_type == SVt_PV) {
1647 17 3828438 if (*name == '*' || *name == '#') {
1654 3966633 4780888 if (sv_type==SVt_PV || sv_type==SVt_PVGV) {
1655 315 3966318 switch (*name) {
1676 166584 37732614 else if (len == 3 && sv_type == SVt_PVAV
1677 66617 99967 && strnEQ(name, "ISA", 3)
1678 66617 0 && (!GvAV(gv) || !SvSMAGICAL(GvAV(gv))))
0 66617 && (!GvAV(gv) || !SvSMAGICAL(GvAV(gv))))
1682 13477915 1280183 } else if (no_init) {
1685 399026 13078889 } else if (no_expand && SvROK(gv)) {
56429 342597 } else if (no_expand && SvROK(gv)) {
1697 10445109 2690209 faking_it = SvOK(gv);
10445109 0 faking_it = SvOK(gv);
10445109 0 faking_it = SvOK(gv);
1699 0 13135318 if (add & GV_ADDWARN)
1705 12646421 488887 if ( isIDFIRST_lazy_if(name, is_utf8)
1706 13133886 1422 && ! (isLEXWARN_on ? ckWARN(WARN_ONCE) : (PL_dowarn & G_WARN_ON ) ) )
925 497 && ! (isLEXWARN_on ? ckWARN(WARN_ONCE) : (PL_dowarn & G_WARN_ON ) ) )
70 427 && ! (isLEXWARN_on ? ckWARN(WARN_ONCE) : (PL_dowarn & G_WARN_ON ) ) )
70 0 && ! (isLEXWARN_on ? ckWARN(WARN_ONCE) : (PL_dowarn & G_WARN_ON ) ) )
0 70 && ! (isLEXWARN_on ? ckWARN(WARN_ONCE) : (PL_dowarn & G_WARN_ON ) ) )
2486757 10159664 && ! (isLEXWARN_on ? ckWARN(WARN_ONCE) : (PL_dowarn & G_WARN_ON ) ) )
8983946 3662475 && ! (isLEXWARN_on ? ckWARN(WARN_ONCE) : (PL_dowarn & G_WARN_ON ) ) )
1710 12524419 610889 if (stash != PL_defstash) { /* not the main stash */
1714 12262100 262319 if (len > 2) {
1718 188880 386458 if (strnEQ(name2, "XPORT", 5))
1722 242164 115288 if (strEQ(name2, "SA"))
235424 6740 if (strEQ(name2, "SA"))
235424 122028 if (strEQ(name2, "SA"))
1726 304298 40112 if (strEQ(name2, "ERSION"))
1735 11193457 53762 if (len > 1 /* shortest is uc */ && HvNAMELEN_get(stash) == 4) {
11193457 0 if (len > 1 /* shortest is uc */ && HvNAMELEN_get(stash) == 4) {
11193457 0 if (len > 1 /* shortest is uc */ && HvNAMELEN_get(stash) == 4) {
208 11193249 if (len > 1 /* shortest is uc */ && HvNAMELEN_get(stash) == 4) {
11193456 1 if (len > 1 /* shortest is uc */ && HvNAMELEN_get(stash) == 4) {
207 11193249 if (len > 1 /* shortest is uc */ && HvNAMELEN_get(stash) == 4) {
858334 10335122 if (len > 1 /* shortest is uc */ && HvNAMELEN_get(stash) == 4) {
1737 858334 0 const char * const stashname = HvNAME(stash); assert(stashname);
858334 0 const char * const stashname = HvNAME(stash); assert(stashname);
150 858184 const char * const stashname = HvNAME(stash); assert(stashname);
150 0 const char * const stashname = HvNAME(stash); assert(stashname);
858184 0 const char * const stashname = HvNAME(stash); assert(stashname);
150 858184 const char * const stashname = HvNAME(stash); assert(stashname);
1738 463 857871 if (strnEQ(stashname, "CORE", 4))
1742 359704 251185 else if (len > 1) {
1744 157438 202266 if (*name > 'V' ) {
1762 12636 3728 if (strEQ(name2, "RGV")) {
12633 3 if (strEQ(name2, "RGV")) {
12400 233 if (strEQ(name2, "RGV")) {
12294 4070 if (strEQ(name2, "RGV")) {
1763 12294 0 IoFLAGS(GvIOn(gv)) |= IOf_ARGV|IOf_START;
12294 0 IoFLAGS(GvIOn(gv)) |= IOf_ARGV|IOf_START;
12294 0 IoFLAGS(GvIOn(gv)) |= IOf_ARGV|IOf_START;
0 12294 IoFLAGS(GvIOn(gv)) |= IOf_ARGV|IOf_START;
1765 106 3964 else if (strEQ(name2, "RGVOUT")) {
1770 0 14146 if (strnEQ(name2, "XPORT", 5))
1774 1365 13196 if (strEQ(name2, "SA")) {
22 1343 if (strEQ(name2, "SA")) {
22 14539 if (strEQ(name2, "SA")) {
1779 8539 39146 if (strEQ(name2, "IG")) {
8539 0 if (strEQ(name2, "IG")) {
8253 39432 if (strEQ(name2, "IG")) {
1782 8234 19 if (!PL_psig_name) {
1800 0 8253 hv = GvHVn(gv);
1802 561204 8253 for (i = 1; i < SIG_SIZE; i++) {
1804 561204 0 if (init)
1810 628 373 if (strEQ(name2, "ERSION"))
1814 3 0 if (strEQ(name2, "HILD_ERROR_NATIVE"))
1818 124 0 if (strEQ(name2, "NCODING"))
1822 2 0 if (strEQ(name2, "LOBAL_PHASE"))
1826 1 0 if (strEQ(name2, "AST_FH"))
1830 1 2 if (strEQ(name2, "ATCH"))
1834 202 0 if (strEQ(name2, "PEN"))
202 0 if (strEQ(name2, "PEN"))
202 0 if (strEQ(name2, "PEN"))
202 0 if (strEQ(name2, "PEN"))
1838 1 100 if (strEQ(name2, "REMATCH") || strEQ(name2, "OSTMATCH"))
1 0 if (strEQ(name2, "REMATCH") || strEQ(name2, "OSTMATCH"))
1842 5118 0 if (strEQ(name2, "AINT"))
1846 137 240 if (strEQ(name2, "NICODE"))
1848 8 129 if (strEQ(name2, "TF8LOCALE"))
1850 8 0 if (strEQ(name2, "TF8CACHE"))
1854 9427 0 if (strEQ(name2, "ARNING_BITS"))
1871 44 25 while (--end > name) {
1872 39 5 if (!isDIGIT(*end)) goto add_magical_gv;
1903 0 752 sv_setpv(GvSVn(gv),PL_chopset);
1916 0 9423 sv_magic(GvSVn(gv), MUTABLE_SV(gv), PERL_MAGIC_sv, name, len);
1919 0 9423 if (sv_type == SVt_PVHV || sv_type == SVt_PVGV)
1921 0 0 if (addmg) (void)hv_store(stash,name,len,(SV *)gv,0);
1931 0 2077 AV* const av = GvAVn(gv);
1932 1128 949 SV* const avc = (*name == '+') ? MUTABLE_SV(av) : NULL;
1935 0 2077 sv_magic(GvSVn(gv), MUTABLE_SV(gv), PERL_MAGIC_sv, name, len);
1936 1128 949 if (avc)
1937 1128 0 SvREADONLY_on(GvSVn(gv));
1940 404 1673 if (sv_type == SVt_PVHV || sv_type == SVt_PVGV)
1942 1 403 if (addmg) (void)hv_store(stash,name,len,(SV *)gv,0);
1951 13 3 if (sv_type == SVt_PV)
1958 0 12353 HV *const hv = GvHVn(gv);
1963 118 0 if ((sv_type == SVt_PV || sv_type == SVt_PVGV)
117 1 if ((sv_type == SVt_PV || sv_type == SVt_PVGV)
3 0 if ((sv_type == SVt_PV || sv_type == SVt_PVGV)
1 0 if ((sv_type == SVt_PV || sv_type == SVt_PVGV)
1964 3 114 && FEATURE_ARYBASE_IS_ENABLED) {
0 1 && FEATURE_ARYBASE_IS_ENABLED) {
1 2 && FEATURE_ARYBASE_IS_ENABLED) {
0 0 && FEATURE_ARYBASE_IS_ENABLED) {
1 0 && FEATURE_ARYBASE_IS_ENABLED) {
1 0 && FEATURE_ARYBASE_IS_ENABLED) {
1965 1 115 if (addmg) (void)hv_store(stash,name,len,(SV *)gv,0);
1973 0 5593 SvREADONLY_on(GvSVn(gv));
2010 6345 140394 sv_magic(GvSVn(gv), MUTABLE_SV(gv), PERL_MAGIC_sv, name, len);
2014 0 749 sv_setpvs(GvSVn(gv),"\f");
2017 0 1301 sv_setpvs(GvSVn(gv),"\034");
2022 237 8311 if (!sv_derived_from(PL_patchlevel, "version"))
2040 178863 12956445 if (addmg) {
2041 178556 307 if (GvAV(gv) || GvHV(gv) || GvIO(gv) || GvCV(gv) || (
178556 0 if (GvAV(gv) || GvHV(gv) || GvIO(gv) || GvCV(gv) || (
178556 0 if (GvAV(gv) || GvHV(gv) || GvIO(gv) || GvCV(gv) || (
178556 0 if (GvAV(gv) || GvHV(gv) || GvIO(gv) || GvCV(gv) || (
178556 0 if (GvAV(gv) || GvHV(gv) || GvIO(gv) || GvCV(gv) || (
178556 0 if (GvAV(gv) || GvHV(gv) || GvIO(gv) || GvCV(gv) || (
178368 188 if (GvAV(gv) || GvHV(gv) || GvIO(gv) || GvCV(gv) || (
35 178333 if (GvAV(gv) || GvHV(gv) || GvIO(gv) || GvCV(gv) || (
2042 32 3 GvSV(gv) && (SvOK(GvSV(gv)) || SvMAGICAL(GvSV(gv)))
32 0 GvSV(gv) && (SvOK(GvSV(gv)) || SvMAGICAL(GvSV(gv)))
32 0 GvSV(gv) && (SvOK(GvSV(gv)) || SvMAGICAL(GvSV(gv)))
32 0 GvSV(gv) && (SvOK(GvSV(gv)) || SvMAGICAL(GvSV(gv)))
2047 12956975 178333 if (gv) gv_init_svtype(gv, faking_it ? SVt_PVCV : sv_type);
10266776 2690199 if (gv) gv_init_svtype(gv, faking_it ? SVt_PVCV : sv_type);
2059 1346 2567737 sv_setpv(sv, prefix ? prefix : "");
2061 2569074 9 if (hv && (name = HvNAME(hv))) {
2569074 0 if (hv && (name = HvNAME(hv))) {
2569074 0 if (hv && (name = HvNAME(hv))) {
15 2569059 if (hv && (name = HvNAME(hv))) {
12 3 if (hv && (name = HvNAME(hv))) {
2569059 0 if (hv && (name = HvNAME(hv))) {
12 2569059 if (hv && (name = HvNAME(hv))) {
2569071 3 if (hv && (name = HvNAME(hv))) {
2062 2569071 0 const STRLEN len = HvNAMELEN(hv);
2569071 0 const STRLEN len = HvNAMELEN(hv);
12 2569059 const STRLEN len = HvNAMELEN(hv);
12 0 const STRLEN len = HvNAMELEN(hv);
2569059 0 const STRLEN len = HvNAMELEN(hv);
12 2569059 const STRLEN len = HvNAMELEN(hv);
2063 472 2568599 if (keepmain || strnNE(name, "main", len)) {
0 472 if (keepmain || strnNE(name, "main", len)) {
0 0 if (keepmain || strnNE(name, "main", len)) {
5 467 if (keepmain || strnNE(name, "main", len)) {
2064 2568604 0 sv_catpvn_flags(sv,name,len,HvNAMEUTF8(hv)?SV_CATUTF8:SV_CATBYTES);
2568604 0 sv_catpvn_flags(sv,name,len,HvNAMEUTF8(hv)?SV_CATUTF8:SV_CATBYTES);
12 2568592 sv_catpvn_flags(sv,name,len,HvNAMEUTF8(hv)?SV_CATUTF8:SV_CATBYTES);
12 0 sv_catpvn_flags(sv,name,len,HvNAMEUTF8(hv)?SV_CATUTF8:SV_CATBYTES);
2568592 0 sv_catpvn_flags(sv,name,len,HvNAMEUTF8(hv)?SV_CATUTF8:SV_CATBYTES);
12 2568592 sv_catpvn_flags(sv,name,len,HvNAMEUTF8(hv)?SV_CATUTF8:SV_CATBYTES);
12 2568592 sv_catpvn_flags(sv,name,len,HvNAMEUTF8(hv)?SV_CATUTF8:SV_CATBYTES);
2568523 81 sv_catpvn_flags(sv,name,len,HvNAMEUTF8(hv)?SV_CATUTF8:SV_CATBYTES);
2075 2568628 0 const GV * const egv = GvEGVx(gv);
2568628 0 const GV * const egv = GvEGVx(gv);
2079 29 2568599 gv_fullname4(sv, egv ? egv : gv, prefix, keepmain);
2090 693131 0 if (!HvARRAY(stash))
2092 17924208 693131 for (i = 0; i <= (I32) HvMAX(stash); i++) {
2097 10492975 17924208 for (entry = HvARRAY(stash)[i]; entry; entry = HeNEXT(entry)) {
2100 693813 9799162 if (HeKEY(entry)[HeKLEN(entry)-1] == ':' &&
693813 0 if (HeKEY(entry)[HeKLEN(entry)-1] == ':' &&
2101 693812 1 (gv = MUTABLE_GV(HeVAL(entry))) && isGV(gv) && (hv = GvHV(gv)))
693132 680 (gv = MUTABLE_GV(HeVAL(entry))) && isGV(gv) && (hv = GvHV(gv)))
2103 684017 9115 if (hv != PL_defstash && hv != stash && !SvIsCOW(hv))
684016 1 if (hv != PL_defstash && hv != stash && !SvIsCOW(hv))
2106 8823863 975980 else if ( *HeKEY(entry) != '_'
2107 8823863 0 && isIDFIRST_lazy_if(HeKEY(entry), HeUTF8(entry)) ) {
0 8823863 && isIDFIRST_lazy_if(HeKEY(entry), HeUTF8(entry)) ) {
0 0 && isIDFIRST_lazy_if(HeKEY(entry), HeUTF8(entry)) ) {
8823615 248 && isIDFIRST_lazy_if(HeKEY(entry), HeUTF8(entry)) ) {
38 210 && isIDFIRST_lazy_if(HeKEY(entry), HeUTF8(entry)) ) {
0 210 && isIDFIRST_lazy_if(HeKEY(entry), HeUTF8(entry)) ) {
0 0 && isIDFIRST_lazy_if(HeKEY(entry), HeUTF8(entry)) ) {
0 0 && isIDFIRST_lazy_if(HeKEY(entry), HeUTF8(entry)) ) {
8453074 370789 && isIDFIRST_lazy_if(HeKEY(entry), HeUTF8(entry)) ) {
2110 6861344 1591730 if (SvTYPE(gv) != SVt_PVGV || GvMULTI(gv))
6861284 60 if (SvTYPE(gv) != SVt_PVGV || GvMULTI(gv))
2112 60 0 file = GvFILE(gv);
2120 60 0 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_ONCE),
0 60 Perl_warner(aTHX_ packWARN(WARN_ONCE),
2123 60 0 HEKfARG(HvNAME_HEK(stash)),
2150 22219546 0 if (!gp)
2153 9954671 12264875 if (gp->gp_cv) {
2154 5 9954666 if (gp->gp_cvgen) {
2173 41245192 0 if (!gv || !isGV_with_GP(gv) || !(gp = GvGP(gv)))
41245192 0 if (!gv || !isGV_with_GP(gv) || !(gp = GvGP(gv)))
41245192 0 if (!gv || !isGV_with_GP(gv) || !(gp = GvGP(gv)))
27539354 13705838 if (!gv || !isGV_with_GP(gv) || !(gp = GvGP(gv)))
2175 0 27539354 if (gp->gp_refcnt == 0) {
2181 5360299 22179055 if (--gp->gp_refcnt > 0) {
2182 173028 22006027 if (gp->gp_egv == gv)
2207 5359988 312 if (file_hek)
2214 15842 5344458 if (hv && SvTYPE(hv) == SVt_PVHV) {
15842 0 if (hv && SvTYPE(hv) == SVt_PVHV) {
2215 391 15451 const HEK *hvname_hek = HvNAME_HEK(hv);
389 2 const HEK *hvname_hek = HvNAME_HEK(hv);
148 241 const HEK *hvname_hek = HvNAME_HEK(hv);
2217 389 15453 if (PL_stashcache && hvname_hek)
2218 40 349 (void)hv_delete(PL_stashcache, HEK_KEY(hvname_hek),
2227 5360298 0 if (!gp->gp_file_hek
2228 5360297 1 && !gp->gp_sv
2229 5360297 0 && !gp->gp_av
2230 5360297 0 && !gp->gp_hv
2231 5360297 0 && !gp->gp_io
2232 5360297 0 && !gp->gp_cv
2233 0 5360297 && !gp->gp_form) break;
2235 1 0 if (--attempts == 0) {
2255 182437 0 if (amtp && AMT_AMAGIC(amtp)) {
3875 178562 if (amtp && AMT_AMAGIC(amtp)) {
2257 259625 3875 for (i = 1; i < NofAMmeth; i++) {
2259 61066 198559 if (cv) {
2281 2731380 5 const struct mro_meta* stash_meta = HvMROMETA(stash);
2287 2648961 82424 if (mg) {
2289 2466533 182428 if (amtp->was_ok_sub == newgen) {
2310 10084 254768 SV * const sv = gv ? GvSV(gv) : NULL;
2313 254768 10084 if (!gv)
2315 376 254392 if (!gv_fetchmeth_pvn(stash, "((", 2, -1, 0))
2319 201 9883 else if (!sv) {
2323 201 0 else if (SvTRUE(sv))
0 201 else if (SvTRUE(sv))
0 0 else if (SvTRUE(sv))
8 193 else if (SvTRUE(sv))
8 0 else if (SvTRUE(sv))
0 8 else if (SvTRUE(sv))
5 188 else if (SvTRUE(sv))
5 0 else if (SvTRUE(sv))
3 2 else if (SvTRUE(sv))
3 0 else if (SvTRUE(sv))
0 3 else if (SvTRUE(sv))
5 0 else if (SvTRUE(sv))
188 0 else if (SvTRUE(sv))
188 0 else if (SvTRUE(sv))
4 184 else if (SvTRUE(sv))
0 4 else if (SvTRUE(sv))
0 0 else if (SvTRUE(sv))
184 4 else if (SvTRUE(sv))
0 0 else if (SvTRUE(sv))
2327 8 4 else if (SvOK(sv)) {
8 0 else if (SvOK(sv)) {
8 0 else if (SvOK(sv)) {
2335 700820 10460 for (i = 1; i < NofAMmeth; i++) {
2352 160287 540533 if (gv && (cv = GvCV(gv))) {
160287 0 if (gv && (cv = GvCV(gv))) {
2353 59505 100782 if(GvNAMELEN(CvGV(cv)) == 3 && strEQ(GvNAME(CvGV(cv)), "nil")){
185 59320 if(GvNAMELEN(CvGV(cv)) == 3 && strEQ(GvNAME(CvGV(cv)), "nil")){
185 0 if(GvNAMELEN(CvGV(cv)) == 3 && strEQ(GvNAME(CvGV(cv)), "nil")){
185 0 if(GvNAMELEN(CvGV(cv)) == 3 && strEQ(GvNAME(CvGV(cv)), "nil")){
185 59320 if(GvNAMELEN(CvGV(cv)) == 3 && strEQ(GvNAME(CvGV(cv)), "nil")){
2354 185 0 const char * const hvname = HvNAME_get(GvSTASH(CvGV(cv)));
185 0 const char * const hvname = HvNAME_get(GvSTASH(CvGV(cv)));
0 185 const char * const hvname = HvNAME_get(GvSTASH(CvGV(cv)));
0 0 const char * const hvname = HvNAME_get(GvSTASH(CvGV(cv)));
185 0 const char * const hvname = HvNAME_get(GvSTASH(CvGV(cv)));
0 185 const char * const hvname = HvNAME_get(GvSTASH(CvGV(cv)));
2355 185 0 if (hvname && HEK_LEN(HvNAME_HEK(GvSTASH(CvGV(cv)))) == 8
185 0 if (hvname && HEK_LEN(HvNAME_HEK(GvSTASH(CvGV(cv)))) == 8
185 0 if (hvname && HEK_LEN(HvNAME_HEK(GvSTASH(CvGV(cv)))) == 8
0 185 if (hvname && HEK_LEN(HvNAME_HEK(GvSTASH(CvGV(cv)))) == 8
185 0 if (hvname && HEK_LEN(HvNAME_HEK(GvSTASH(CvGV(cv)))) == 8
2356 185 0 && strEQ(hvname, "overload")) {
2366 185 0 if (!gvsv || !SvPOK(gvsv)
185 0 if (!gvsv || !SvPOK(gvsv)
2367 0 185 || !(ngv = gv_fetchmethod_sv_flags(stash, gvsv, 0)))
2370 0 0 if (destructing) {
2374 0 0 const SV * const name = (gvsv && SvPOK(gvsv))
2376 0 0 : newSVpvs_flags("???", SVs_TEMP);
2378 0 0 Perl_croak(aTHX_ "%s method \"%"SVf256
0 0 Perl_croak(aTHX_ "%s method \"%"SVf256
0 0 Perl_croak(aTHX_ "%s method \"%"SVf256
2384 0 0 HEKfARG(
2396 0 540533 } else if (gv) { /* Autoloaded... */
2402 10457 3 if (filled) {
2427 0 0 if (!stash || !HvNAME_get(stash))
0 0 if (!stash || !HvNAME_get(stash))
0 0 if (!stash || !HvNAME_get(stash))
0 0 if (!stash || !HvNAME_get(stash))
0 0 if (!stash || !HvNAME_get(stash))
0 0 if (!stash || !HvNAME_get(stash))
0 0 if (!stash || !HvNAME_get(stash))
0 0 if (!stash || !HvNAME_get(stash))
2430 0 0 stash_meta = HvMROMETA(stash);
2434 0 0 if (!mg) {
2436 0 0 if (Gv_AMupdate(stash, 0) == -1)
2442 0 0 if ( amtp->was_ok_sub != newgen )
2444 0 0 if (AMT_AMAGIC(amtp)) {
2446 0 0 if (ret && isGV(ret)) { /* Autoloading stab */
0 0 if (ret && isGV(ret)) { /* Autoloading stab */
2453 0 0 if (gv && GvCV(gv))
0 0 if (gv && GvCV(gv))
2472 3905 1088164 Perl_try_amagic_un(pTHX_ int method, int flags) {
2480 1088167 3902 if (SvAMAGIC(arg) && (tmpsv = amagic_call(arg, &PL_sv_undef, method,
9852 1078315 if (SvAMAGIC(arg) && (tmpsv = amagic_call(arg, &PL_sv_undef, method,
3597 6255 if (SvAMAGIC(arg) && (tmpsv = amagic_call(arg, &PL_sv_undef, method,
3568 17 if (SvAMAGIC(arg) && (tmpsv = amagic_call(arg, &PL_sv_undef, method,
2482 21 3547 if (flags & AMGf_set) {
2487 123 3424 if (SvPADMY(TARG)) {
2489 0 123 SETTARG;
2498 3902 1084587 if ((flags & AMGf_numeric) && SvROK(arg))
12 3890 if ((flags & AMGf_numeric) && SvROK(arg))
2515 2834827 2130903 Perl_try_amagic_bin(pTHX_ int method, int flags) {
2522 4964887 842 if (left != right)
653674 4311213 if (left != right)
2525 1458787 3506940 if (SvAMAGIC(left) || SvAMAGIC(right)) {
390952 1067835 if (SvAMAGIC(left) || SvAMAGIC(right)) {
14643 376309 if (SvAMAGIC(left) || SvAMAGIC(right)) {
1126470 3462948 if (SvAMAGIC(left) || SvAMAGIC(right)) {
25226 1101244 if (SvAMAGIC(left) || SvAMAGIC(right)) {
5479 19747 if (SvAMAGIC(left) || SvAMAGIC(right)) {
2526 23030 358758 SV * const tmpsv = amagic_call(left, right, method,
13379 9651 SV * const tmpsv = amagic_call(left, right, method,
2528 236877 144832 if (tmpsv) {
2529 216887 19990 if (flags & AMGf_set) {
2534 8054 11936 dATARGET;
2536 11936 8054 if (opASSIGN || SvPADMY(TARG)) {
385 11551 if (opASSIGN || SvPADMY(TARG)) {
2538 0 8439 SETTARG;
2547 199 4728572 if(left==right && SvGMAGICAL(left)) {
191 8 if(left==right && SvGMAGICAL(left)) {
191 0 if(left==right && SvGMAGICAL(left)) {
2552 4 187 if (!SvOK(right)) {
4 0 if (!SvOK(right)) {
4 0 if (!SvOK(right)) {
2553 2 2 if (ckWARN(WARN_UNINITIALIZED)) report_uninit(right);
2559 1194277 3534494 if (flags & AMGf_numeric) {
2560 1166307 27970 if (SvROK(TOPm1s))
2562 1167568 26709 if (SvROK(right))
2574 2376522 30 while (SvAMAGIC(ref) &&
2376368 154 while (SvAMAGIC(ref) &&
2376338 30 while (SvAMAGIC(ref) &&
2376026 312 while (SvAMAGIC(ref) &&
2577 30 2375996 if (!SvROK(tmpsv))
2579 274 2375722 if (tmpsv == ref || SvRV(tmpsv) == SvRV(ref)) {
244 30 if (tmpsv == ref || SvRV(tmpsv) == SvRV(ref)) {
2585 402 124 return tmpsv ? tmpsv : ref;
2595 7639033 0 if ( !lex_mask || !SvOK(lex_mask) )
7639007 26 if ( !lex_mask || !SvOK(lex_mask) )
7639007 0 if ( !lex_mask || !SvOK(lex_mask) )
0 7639007 if ( !lex_mask || !SvOK(lex_mask) )
2598 26 0 else if ( lex_mask && SvPOK(lex_mask) ) {
26 0 else if ( lex_mask && SvPOK(lex_mask) ) {
2604 26 0 char *pv = SvPV(lex_mask, len);
2607 18 8 if ( (STRLEN)offset < len && pv[offset] & ( 1 << bit ) )
8 10 if ( (STRLEN)offset < len && pv[offset] & ( 1 << bit ) )
2634 7639019 2728742 if ( PL_curcop->cop_hints & HINT_NO_AMAGIC ) {
2635 13 7639006 if (!amagic_is_enabled(method)) return NULL;
2638 2728729 26 if (!(AMGf_noleft & flags) && SvAMAGIC(left)
2723199 5530 if (!(AMGf_noleft & flags) && SvAMAGIC(left)
2723199 0 if (!(AMGf_noleft & flags) && SvAMAGIC(left)
2723199 0 if (!(AMGf_noleft & flags) && SvAMAGIC(left)
2723199 0 if (!(AMGf_noleft & flags) && SvAMAGIC(left)
4 2723195 if (!(AMGf_noleft & flags) && SvAMAGIC(left)
2639 2723199 0 && (stash = SvSTASH(SvRV(left))) && Gv_AMG(stash)
2723199 0 && (stash = SvSTASH(SvRV(left))) && Gv_AMG(stash)
2 2 && (stash = SvSTASH(SvRV(left))) && Gv_AMG(stash)
2723195 0 && (stash = SvSTASH(SvRV(left))) && Gv_AMG(stash)
2 2723195 && (stash = SvSTASH(SvRV(left))) && Gv_AMG(stash)
2723197 0 && (stash = SvSTASH(SvRV(left))) && Gv_AMG(stash)
254359 2468838 && (stash = SvSTASH(SvRV(left))) && Gv_AMG(stash)
2640 2468838 0 && (mg = mg_find((const SV *)stash, PERL_MAGIC_overload_table))
2641 2468838 0 && (ocvp = cvp = (AMT_AMAGIC((AMT*)mg->mg_ptr)
2643 2468838 0 : NULL))
2644 2240826 228012 && ((cv = cvp[off=method+assignshift])
2645 22 2240804 || (assign && amtp->fallback > AMGfallNEVER && /* fallback to
22 0 || (assign && amtp->fallback > AMGfallNEVER && /* fallback to
17 5 || (assign && amtp->fallback > AMGfallNEVER && /* fallback to
2654 2240821 259917 if (cvp && amtp->fallback > AMGfallNEVER && flags & AMGf_unary) {
2240821 0 if (cvp && amtp->fallback > AMGfallNEVER && flags & AMGf_unary) {
2180735 60086 if (cvp && amtp->fallback > AMGfallNEVER && flags & AMGf_unary) {
2659 892 1 switch (method) {
0 13 switch (method) {
182 18 switch (method) {
14 7 switch (method) {
2662 0 11 if ((cv = cvp[off=add_ass_amg])
2663 0 0 || ((cv = cvp[off = add_amg]) && (force_cpy = 0, postpr = 1))) {
2669 0 12 if ((cv = cvp[off = subtr_ass_amg])
2670 0 0 || ((cv = cvp[off = subtr_amg]) && (force_cpy = 0, postpr=1))) {
2685 9 5 || (cv = cvp[off=numer_amg])
2687 21 0 if (cv)
2697 1 0 if (!SvROK(tmpRef) && SvTYPE(tmpRef) <= SVt_PVMG) {
1 0 if (!SvROK(tmpRef) && SvTYPE(tmpRef) <= SVt_PVMG) {
2712 4 0 if ((cvp[off1=lt_amg] || cvp[off1=ncmp_amg])
0 4 if ((cvp[off1=lt_amg] || cvp[off1=ncmp_amg])
2713 0 0 && ((cv = cvp[off=neg_amg]) || (cv = cvp[off=subtr_amg]))) {
0 0 && ((cv = cvp[off=neg_amg]) || (cv = cvp[off=subtr_amg]))) {
2715 0 0 if (off1==lt_amg) {
2718 0 0 logic = SvTRUE(lessp);
0 0 logic = SvTRUE(lessp);
0 0 logic = SvTRUE(lessp);
0 0 logic = SvTRUE(lessp);
0 0 logic = SvTRUE(lessp);
0 0 logic = SvTRUE(lessp);
0 0 logic = SvTRUE(lessp);
0 0 logic = SvTRUE(lessp);
0 0 logic = SvTRUE(lessp);
0 0 logic = SvTRUE(lessp);
0 0 logic = SvTRUE(lessp);
0 0 logic = SvTRUE(lessp);
0 0 logic = SvTRUE(lessp);
0 0 logic = SvTRUE(lessp);
0 0 logic = SvTRUE(lessp);
0 0 logic = SvTRUE(lessp);
0 0 logic = SvTRUE(lessp);
0 0 logic = SvTRUE(lessp);
0 0 logic = SvTRUE(lessp);
2722 0 0 logic = (SvNV(lessp) < 0);
2724 0 0 if (logic) {
2725 0 0 if (off==subtr_amg) {
2736 0 4 if ((cv = cvp[off=subtr_amg])) {
2760 190 968 if (!cv) goto not_found;
2761 65660 254343 } else if (!(AMGf_noright & flags) && SvAMAGIC(right)
7908 57752 } else if (!(AMGf_noright & flags) && SvAMAGIC(right)
7902 6 } else if (!(AMGf_noright & flags) && SvAMAGIC(right)
7889 13 } else if (!(AMGf_noright & flags) && SvAMAGIC(right)
7889 0 } else if (!(AMGf_noright & flags) && SvAMAGIC(right)
0 7889 } else if (!(AMGf_noright & flags) && SvAMAGIC(right)
2762 7889 0 && (stash = SvSTASH(SvRV(right))) && Gv_AMG(stash)
7889 0 && (stash = SvSTASH(SvRV(right))) && Gv_AMG(stash)
0 0 && (stash = SvSTASH(SvRV(right))) && Gv_AMG(stash)
7889 0 && (stash = SvSTASH(SvRV(right))) && Gv_AMG(stash)
0 7889 && (stash = SvSTASH(SvRV(right))) && Gv_AMG(stash)
7889 0 && (stash = SvSTASH(SvRV(right))) && Gv_AMG(stash)
7 7882 && (stash = SvSTASH(SvRV(right))) && Gv_AMG(stash)
2763 7882 0 && (mg = mg_find((const SV *)stash, PERL_MAGIC_overload_table))
2764 7882 0 && (cvp = (AMT_AMAGIC((AMT*)mg->mg_ptr)
2766 7882 0 : NULL))
2767 6771 1111 && (cv = cvp[off=method])) { /* Method for right
2770 64524 254368 } else if (((cvp && amtp->fallback > AMGfallNEVER)
0 64524 } else if (((cvp && amtp->fallback > AMGfallNEVER)
2771 0 254368 || (ocvp && oamtp->fallback > AMGfallNEVER))
0 0 || (ocvp && oamtp->fallback > AMGfallNEVER))
2772 64524 0 && !(flags & AMGf_unary)) {
2776 61636 2888 if (method==concat_amg || method==concat_ass_amg
2777 61636 0 || method==repeat_amg || method==repeat_ass_amg) {
2781 1116 60520 switch (method) {
2799 60520 1116 if (off != -1) {
2800 59004 1516 if (ocvp && (oamtp->fallback > AMGfallNEVER)) {
59004 0 if (ocvp && (oamtp->fallback > AMGfallNEVER)) {
2804 2181 58339 if (!cv && (cvp && amtp->fallback > AMGfallNEVER)) {
2181 0 if (!cv && (cvp && amtp->fallback > AMGfallNEVER)) {
2181 0 if (!cv && (cvp && amtp->fallback > AMGfallNEVER)) {
2809 1782 59854 if (cv)
2815 60009 196333 switch (method) {
2825 1772 58237 if (ocvp && (cv=ocvp[nomethod_amg])) { /* Call report method */
1770 2 if (ocvp && (cv=ocvp[nomethod_amg])) { /* Call report method */
2827 1972 58035 } else if (cvp && (cv=cvp[nomethod_amg])) {
1971 1 } else if (cvp && (cv=cvp[nomethod_amg])) {
2829 1770 58236 } else if ((use_default_op =
6 60000 } else if ((use_default_op =
2830 1764 6 (!ocvp || oamtp->fallback >= AMGfallYES)
2831 1965 58035 && (!cvp || amtp->fallback >= AMGfallYES))
0 1965 && (!cvp || amtp->fallback >= AMGfallYES))
2838 0 6 msg = sv_2mortal(Perl_newSVpvf(aTHX_
0 0 msg = sv_2mortal(Perl_newSVpvf(aTHX_
0 0 msg = sv_2mortal(Perl_newSVpvf(aTHX_
0 0 msg = sv_2mortal(Perl_newSVpvf(aTHX_
0 0 msg = sv_2mortal(Perl_newSVpvf(aTHX_
0 0 msg = sv_2mortal(Perl_newSVpvf(aTHX_
0 6 msg = sv_2mortal(Perl_newSVpvf(aTHX_
0 0 msg = sv_2mortal(Perl_newSVpvf(aTHX_
0 0 msg = sv_2mortal(Perl_newSVpvf(aTHX_
6 0 msg = sv_2mortal(Perl_newSVpvf(aTHX_
6 0 msg = sv_2mortal(Perl_newSVpvf(aTHX_
6 0 msg = sv_2mortal(Perl_newSVpvf(aTHX_
6 0 msg = sv_2mortal(Perl_newSVpvf(aTHX_
6 0 msg = sv_2mortal(Perl_newSVpvf(aTHX_
6 0 msg = sv_2mortal(Perl_newSVpvf(aTHX_
0 6 msg = sv_2mortal(Perl_newSVpvf(aTHX_
6 0 msg = sv_2mortal(Perl_newSVpvf(aTHX_
6 0 msg = sv_2mortal(Perl_newSVpvf(aTHX_
0 6 msg = sv_2mortal(Perl_newSVpvf(aTHX_
6 0 msg = sv_2mortal(Perl_newSVpvf(aTHX_
2856 6 0 if (use_default_op) {
2873 0 103 if (off == add_amg)
2877 0 128 if (off == subtr_amg)
2897 8094 11860 if (assign)
2963 286381 3572 if ( (lr == -1) && ( ( (method + assignshift == off)
228012 58369 if ( (lr == -1) && ( ( (method + assignshift == off)
2964 219846 8166 && (assign || (method == inc_amg) || (method == dec_amg)))
219730 116 && (assign || (method == inc_amg) || (method == dec_amg)))
2965 24 278075 || force_cpy) )
2971 184 8122 if (SvREFCNT(tmpRef) > 1 && (rv_copy = AMG_CALLunary(left,copy_amg))) {
184 0 if (SvREFCNT(tmpRef) > 1 && (rv_copy = AMG_CALLunary(left,copy_amg))) {
2973 0 184 SvSETMAGIC(left);
2978 0 289953 {
2984 234034 55919 int gimme = force_scalar ? G_SCALAR : GIMME_V;
234034 0 int gimme = force_scalar ? G_SCALAR : GIMME_V;
2997 0 13 if (flags & AMGf_want_list) {
3007 6050 283903 PUSHSTACKi(PERLSI_OVERLOAD);
3011 109813 180140 if (PERLDB_SUB && PL_curstash != PL_debstash)
102 109711 if (PERLDB_SUB && PL_curstash != PL_debstash)
2 100 if (PERLDB_SUB && PL_curstash != PL_debstash)
3017 287326 2627 PUSHs(lr>0? right: left);
3018 287326 2627 PUSHs(lr>0? left: right);
3019 287326 2627 PUSHs( lr > 0 ? &PL_sv_yes : ( assign ? &PL_sv_undef : &PL_sv_no ));
279223 8103 PUSHs( lr > 0 ? &PL_sv_yes : ( assign ? &PL_sv_undef : &PL_sv_no ));
3020 3 289950 if (notfound) {
3028 219670 70193 if ((PL_op = PL_ppaddr[OP_ENTERSUB](aTHX)))
3043 0 13 if (flags & AMGf_want_list) {
3046 0 0 while (nret--)
3058 0 289845 POPSTACK;
3061 59864 229981 if (postpr) {
3066 80 0 ans=SvIV(res)<=0; break;
3069 24747 0 ans=SvIV(res)<0; break;
3072 14016 0 ans=SvIV(res)>=0; break;
3075 1610 0 ans=SvIV(res)>0; break;
3078 19183 0 ans=SvIV(res)==0; break;
3081 207 0 ans=SvIV(res)!=0; break;
3084 0 0 SvSetSV(left,res); return left;
3086 21 0 ans=!SvTRUE(res); break;
0 21 ans=!SvTRUE(res); break;
0 0 ans=!SvTRUE(res); break;
3 18 ans=!SvTRUE(res); break;
3 0 ans=!SvTRUE(res); break;
0 3 ans=!SvTRUE(res); break;
9 9 ans=!SvTRUE(res); break;
9 0 ans=!SvTRUE(res); break;
0 9 ans=!SvTRUE(res); break;
0 0 ans=!SvTRUE(res); break;
0 0 ans=!SvTRUE(res); break;
9 0 ans=!SvTRUE(res); break;
9 0 ans=!SvTRUE(res); break;
9 0 ans=!SvTRUE(res); break;
2 7 ans=!SvTRUE(res); break;
0 2 ans=!SvTRUE(res); break;
0 0 ans=!SvTRUE(res); break;
7 2 ans=!SvTRUE(res); break;
0 0 ans=!SvTRUE(res); break;
3090 25860 34004 return boolSV(ans);
3091 183 229798 } else if (method==copy_amg) {
3092 0 183 if (!SvROK(res)) {
3110 0 32080002 if (len > I32_MAX)
3113 0 32080002 if (!(flags & GV_ADD) && GvNAME_HEK(gv)) {
0 0 if (!(flags & GV_ADD) && GvNAME_HEK(gv)) {
3118 3390 32076612 GvNAME_HEK(gv) = share_hek(name, (flags & SVf_UTF8 ? -(I32)len : (I32)len), hash);
3152 4406294 0 if (PL_phase == PERL_PHASE_DESTRUCT) return;
3154 4406261 33 if (!(SvREFCNT(gv) == 1 && SvTYPE(gv) == SVt_PVGV && !SvFAKE(gv) &&
3474264 54 if (!(SvREFCNT(gv) == 1 && SvTYPE(gv) == SVt_PVGV && !SvFAKE(gv) &&
3155 4406261 0 !SvOBJECT(gv) && !SvREADONLY(gv) &&
3156 4406261 0 isGV_with_GP(gv) && GvGP(gv) &&
4406261 0 isGV_with_GP(gv) && GvGP(gv) &&
4406260 1 isGV_with_GP(gv) && GvGP(gv) &&
3157 4346597 59663 !GvINTRO(gv) && GvREFCNT(gv) == 1 &&
3877138 469459 !GvINTRO(gv) && GvREFCNT(gv) == 1 &&
3158 3539913 337225 !GvSV(gv) && !GvAV(gv) && !GvHV(gv) && !GvIOp(gv) && !GvFORM(gv) &&
3485963 53950 !GvSV(gv) && !GvAV(gv) && !GvHV(gv) && !GvIOp(gv) && !GvFORM(gv) &&
3474382 11581 !GvSV(gv) && !GvAV(gv) && !GvHV(gv) && !GvIOp(gv) && !GvFORM(gv) &&
3474341 41 !GvSV(gv) && !GvAV(gv) && !GvHV(gv) && !GvIOp(gv) && !GvFORM(gv) &&
3474318 23 !GvSV(gv) && !GvAV(gv) && !GvHV(gv) && !GvIOp(gv) && !GvFORM(gv) &&
3159 3474341 0 GvEGVx(gv) == gv && (stash = GvSTASH(gv))))
3474341 0 GvEGVx(gv) == gv && (stash = GvSTASH(gv))))
3161 1843349 1630915 if (SvMAGICAL(gv)) {
3164 1843349 0 if (SvGMAGICAL(gv) || SvSMAGICAL(gv))
3166 1843349 1843349 for (mg = SvMAGIC(gv); mg; mg = mg->mg_moremagic) {
3167 1843349 0 if (mg->mg_type != PERL_MAGIC_backref)
3172 1149576 2324688 if (!cv) {
3174 241 1149335 (void)hv_delete(stash, HEK_KEY(gvnhek),
3176 2324688 0 } else if (GvMULTI(gv) && cv &&
3177 2323546 1142 !SvOBJECT(cv) && !SvMAGICAL(cv) && !SvREADONLY(cv) &&
1430238 893308 !SvOBJECT(cv) && !SvMAGICAL(cv) && !SvREADONLY(cv) &&
3178 1384951 45287 CvSTASH(cv) == stash && CvGV(cv) == gv &&
746018 638933 CvSTASH(cv) == stash && CvGV(cv) == gv &&
3179 746018 0 CvCONST(cv) && !CvMETHOD(cv) && !CvLVALUE(cv) && !CvUNIQUE(cv) &&
746018 0 CvCONST(cv) && !CvMETHOD(cv) && !CvLVALUE(cv) && !CvUNIQUE(cv) &&
746018 0 CvCONST(cv) && !CvMETHOD(cv) && !CvLVALUE(cv) && !CvUNIQUE(cv) &&
746018 0 CvCONST(cv) && !CvMETHOD(cv) && !CvLVALUE(cv) && !CvUNIQUE(cv) &&
3180 746018 0 !CvNODEBUG(cv) && !CvCLONE(cv) && !CvCLONED(cv) && !CvANON(cv) &&
746018 0 !CvNODEBUG(cv) && !CvCLONE(cv) && !CvCLONED(cv) && !CvANON(cv) &&
746018 0 !CvNODEBUG(cv) && !CvCLONE(cv) && !CvCLONED(cv) && !CvANON(cv) &&
746018 0 !CvNODEBUG(cv) && !CvCLONE(cv) && !CvCLONED(cv) && !CvANON(cv) &&
3181 746018 0 (namehek = GvNAME_HEK(gv)) &&
3182 745993 25 (gvp = hv_fetch(stash, HEK_KEY(namehek),
3183 746018 0 HEK_LEN(namehek)*(HEK_UTF8(namehek) ? -1 : 1), 0)) &&